Algemene voorwaarden Lokaal68 Bilthoven

1. Definities
1.1 Algemene voorwaarden Lokaal68: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Lokaal68 hierna te noemen Lokaal68.
1.2 Lokaal68: Lokaal68, gevestigd aan de Frans Halslaan 68, 3723 EH Bilthoven.
1.3 Huurder: diegene met wie Lokaal68 een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen Lokaal68 en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan Lokaal68 toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur-)overeenkomst, gedurende welke huurder van Lokaal68 ruimte(n) huurt.
1.6 Ruimte(n): zalen die Lokaal68 verhuurt aan derden.
1.7 Materialen: inrichting en technische faciliteiten die Lokaal68 verhuurt bij de zaalhuur.
1.8 Catering: de door Lokaal68 aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
1.9 Seizoen: januari tot en met december.
1.10 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

2. Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur-)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Lokaal68, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden Lokaal68.
2.3 Lokaal68 heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website https://www.lokaal68.nl.
2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Lokaal68 schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3. Reserveringen
3.1 Opties worden verleend met een duur van 5 kalenderdagen, mits er een andere verloopdatum is afgesproken. Indien zich tussentijds een andere aanvrager meldt, neemt Lokaal68 contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 24 uur te beslissen of uw optie omgezet kan worden in een definitieve reservering of dat deze optie helaas komt te vervallen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet naar een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe een opzegging door Lokaal68 vereist is.
3.2 In geval van een definitieve reservering kan Lokaal68 om een aanbetaling verzoeken. Indien wij de aanbetaling niet tijdig ontvangen, dan behouden wij ons recht voor de reservering niet te honoreren.
3.3 De ruimte(s) wordt definitief gereserveerd wanneer Lokaal68 een getekend exemplaar van de reserveringsbevestiging of een akkoordverklaring via E-mail retour ontvangt voor de in de voorbrief vermelde tekendatum. Lokaal68 behoudt het recht voor de aan zaalhuurder bevestigde ruimtes te wijzigen, tenzij anders vermeld.

4. Huur
4.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de zaalhuurder en Lokaal68.
4.2 Lokaal68 verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
4.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.
4.4 Een reservering betreft een of meer zalen van Lokaal68 en eventuele faciliteiten. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke zaal. Lokaal68 behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
4.5 De huur van de ruimtes gaat per dagdeel of per twee of drie aaneengesloten dagdelen. Het is de zaalhuurder alleen toegestaan om van de gehuurde zaal gebruik te maken binnen de door Lokaal68 vastgestelde dagdelen. Deze zijn vermeld op de website https://www.lokaal68.nl.
4.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
4.7 Activiteiten door de zaalhuurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
4.7 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Lokaal68.
4.8 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
4.9 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten van de zaalhuur, materialen en/of faciliteiten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Gebruikt de zaalhuurder ruimtes, materialen of catering naast de gemaakte reservering dan brengt Lokaal68 deze extra kosten in rekening op basis van nacalculatie.
4.10 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website https://www.lokaal68.nl.
4.11 Structurele huurders dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voort zetten c.q. het contract te willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoud Lokaal68 het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
4.12 Huurovereenkomsten als genoemd in artikel 4.11 worden enkel aangegaan met een minimale afname van 40 weken per jaar. Indien de huurder minder huurperioden per jaar afneemt zal het restant worden doorberekend.

5. Wijziging of Annulering
5.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
5.2 Bij annulering tot 28 dagen voor de datum van de zaalhuur brengt Lokaal68 70% van de zaalhuur met een minimum van €40,– administratiekosten.
5.3 Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de zaalhuur wordt 80% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde materialen) in rekening gebracht met een minimum van €40,– administratiekosten.
5.4 Bij annulering tot 7 dagen voor de datum van de zaalhuur wordt 90% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €40,– administratiekosten.
5.5 Bij annulering tot 72 uur of minder voor de datum van de zaalhuur wordt 100% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €40,– administratiekosten.
5.6 Mocht de huurder door overheidsbepalingen wel de mogelijkheid hebben om hun werkzaamheden c.q. activiteiten uit te kunnen voeren en huurder wil toch de huurovereenkomst ontbinden, dan zijn de volgende artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, en 5,5 van toepassing.

6. Gebruik van gehuurde ruimte(n)
6.1 Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van Lokaal68 ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
6.2 Huurder dient zich te houden aan het door Lokaal68 vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
6.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Lokaal68.
6.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
6.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
6.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van Lokaal68 te worden gemeld.
6.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 6.4 bedoeld te voorkomen.
6.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 6.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Lokaal68 te melden en te vergoeden.
6.9 Lokaal68 heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
6.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door Lokaal68 schriftelijk toestemming is verleend.
6.11 Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
6.12 Roken is niet toegestaan in Lokaal68, met uitzondering van de op de binnenplaats aangegeven mogelijkheden.
6.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die Lokaal68 noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
6.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.
6.15 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
6.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)
6.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

7. Catering
7.1 Catering wordt verzorgd door een gekozen cateraar van Lokaal68.
7.2 Tot 3 werkdagen voor de datum van de reservering kan de huurder wijzigingen aanbrengen in het aantal personen die deelnemen aan de activiteit van de huurder. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.
7.3 Bij annulering tot 14 dagen zijn er geen annuleringskosten verbonden aan de catering.
7.4 Zie 5.4 en 5.5 voor de annuleringsvoorwaarden betreffende catering.
7.5 Minimaal 3 dagen voor aanvang van de bijeenkomst geeft de huurder aan Lokaal68 voedselallergieën, en andere voorwaarden en vereisten door. Zonder tegenbericht gaat Lokaal68 ervan uit dat er geen bijzonder omstandigheden spelen waarbij Lokaal68 rekening mee moet houden in verband met gezondheid, religieuze overtuigingen en overige bijzonderheden. Lokaal68 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke gevolgen of schade ook met betrekking tot deze informatie, vereisten, condities en omstandigheden.

8. Technische faciliteiten
8.1 Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van Lokaal68 dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
8.2 De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van Lokaal68 mag alleen geschieden door technici van Lokaal68. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.
8.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
8.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van Lokaal68.
8.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

9. Betaling
9.1 Rekeningen van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
9.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 4.11 zullen maandelijks worden gefactureerd.
9.3 Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan Lokaal68 te betalen.
9.4 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs-)wijzigingen.
9.5 Lokaal68 behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks te indexeren. Zij zal haar conformeren aan de CBS consumentenprijsindex of indien de inkoopomstandigheden dermate zijn veranderd een andere indexatie van de tarieven toepassen. Lokaal68 zal een dergelijke prijswijziging schriftelijk of per e-mail meedelen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Lokaal68 is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
10.2 Lokaal68 draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
10.3 Lokaal68 behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Lokaal68 aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
10.4 Lokaal68 is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van Lokaal68.
10.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart Lokaal68 geheel ter zake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van Lokaal68 ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
10.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van Lokaal68 te dulden.
10.7 Lokaal68 zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
10.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan Lokaal68.
10.9 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
10.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
10.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Lokaal68 zullen op de huurder worden verhaald.

11. Overmacht
11.1 Lokaal68 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lokaal68 alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Lokaal68 behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lokaal68 gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Lokaal68 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11.5 Lokaal68 aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
11.6 Lokaal68 is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

12. Ontbinding van de (huur-)overeenkomst
12.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
· het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
· wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
· overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Lokaal68.
· gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
· het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
· ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door zaalhuurder (of gebruikers).
12.2 Zaalverhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

13. Toepasselijk recht bij geschillen
13.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.

Juni 2023 Bilthoven

0

Start typing and press Enter to search