1      Inleiding en bedrijfsgegevens

Dit statement is van toepassing op Lokaal68 en/of met haar gelieerde ondernemingen. Hierna: Lokaal68. Lokaal68 ontplooit activiteiten onder de volgende handelsnamen:

Lokaal68
Lokaal68 is gespecialiseerd in het ontzorgen tijdens je vergadering, training en andere zakelijke bijeenkomsten. Wij ondersteunen je organisatie om het beste uit je dag te halen. Wij zien graag dat iedere organisatie haar steentje bijdraagt aan deze maatschappij. Samen de wereld mooier maken, daar is waar Lokaal68 voor staat. De historische achtergrond van Lokaal68, de speciale inrichting én de liefde voor mensen helpen mee aan het realiseren van het doel van de organisatie. Wij geloven dat mensen de ziel zijn van een organisatie. Daarom ontzorgen wij je op alle gebieden tijdens je bijeenkomst!

Lokaal68
Bij Lokaal68 kun je één of meerdere vergaderruimten huren inclusief cateringafnamen. Ook organiseert Lokaal68 betaalde en onbetaalde events.

Lokaal68

Lokaal68 is er voor grote organisaties met grote en mooie ambities. Voor onze maatschappij. En dat willen bewerkstelligen in een stijlvol pand mét een prachtige historische achtergrond met een koninklijk tintje. Voor organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en een passende omgeving zoeken om het beste uit zichzelf te halen.

Indien voor een gelieerde ondernemingen een uitzondering op de bepalingen van dit Privacy statement van toepassing is en/of een afwijkende regeling, dan wordt dat bij het desbetreffende artikel aangegeven. De verwerking van persoonsgegevens die Lokaal68 in het kader van haar werkzaamheden uitvoert, valt onder de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming. (hierna: AVG). De AVG legt verplichtingen op aan verantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft rechten aan burgers, waarbij de privacybescherming van de natuurlijke persoon als individu voorop staat. Lokaal68 heeft het waarborgen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die ons is toevertrouwd hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en dragen zorg voor een optimale beveiliging.

Contactgegevens:

Lokaal68
Frans Halslaan 68
3723 EH Bilthoven

Voor privacy aangelegenheden kunt u mailen naar sharada@lokaal68.nl

2      Begrippen

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van dit Privacy statement is Lokaal68 verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).

Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.

Database: een gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

3      Persoonsgegevens

Lokaal68 verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving (database), uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

 • Wanneer u ons een bericht zendt via e-mail en/of onze website of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Alle informatie die u ons zelf heeft verstrekt via een formulier, een CV en eventuele aanvullingen.
 • Bij registratie voor bepaalde services en nieuwsbrieven vragen wij gegevens van u om de service uit te kunnen voeren. Wij vragen op ieder online invulformulier uw toestemming om deze gegevens te verzamelen en te gebruiken. De nieuwsbrief wordt vanuit Mailchimp verstuurd. Mailchimp geeft inzicht in het bereik en de ontvangst van de nieuwsbrief. Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers.
 • In het geval dat u voor Lokaal68 opdrachten uitvoert of heeft uitgevoerd bewaren wij informatie over deze opdrachten, een verslag van onze contactgeschiedenis met u en aan- en/of opmerkingen van opdrachtgevers. Onze verslagen komen voort uit informatie die wij direct van u verkregen hebben, openbare bronnen en derde partijen.

4      Doeleinden en gebruik van gegevens

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website of per e-mail voor verschillende doeleinden. Het gaat dan om de door u zelf verstrekte gegevens.

 • Om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze dienstverlening.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het selecteren van de juiste kandidaat voor een opdracht, om geschikte kandidaten te kunnen bereiken, om een contract, offerte of factuur te kunnen versturen en om kandidaten uit te nodigen voor onze events.
 • Verder gebruiken we gegevens van onze opdrachtgevers om, wanneer nodig, in contact te kunnen treden over lopende opdrachten, onze relaties met hen te onderhouden en om hen te kunnen uitnodigen voor onze klantevents.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de dienstverlening van Lokaal68 en u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.

5      Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke (Lokaal68)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft conform de AVG verplichtingen ten aanzien van het personeelsbestand en de personeelsdossiers. Globaal gezien zijn die als volgt:

 • Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met toestemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens worden slechts voor de in dit Privacy statement omschreven, gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Zij worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Indien persoonsgegevens door derden worden verwerkt zal Lokaal68 zich ervan vergewissen dat dit conform de standaarden van de AVG plaatsvindt, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.
 • De opgenomen persoonsgegevens moeten rechtmatig verkregen zijn.
 • Lokaal68 heeft de plicht toe te zien op de juistheid en de nauwkeurigheid van het bestand in de database. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig.
 • Lokaal68 treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • YNNO zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

6      Gegevens delen

Uw informatie wordt bewaard in de database van Lokaal68. Onze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers.

Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens strikt vertrouwelijk gedeeld worden met:

 • (Potentiële) contacten/opdrachtgevers die uw gegevens ook moeten verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
 • Derde partijen, wanneer de wet dat vereist.
 • Onze service providers, uitsluitend met het doel om taken uit te kunnen voeren in opdracht van Lokaal68 (zoals veiligheid, web hosting, backgroundchecks en andere administratieve taken). Met deze bedrijven zijn – daar waar nodig -verwerkersovereenkomsten afgesloten of anderszins waarborgen verkregen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden.

7      Bewaren

 • Lokaal68 bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u een verzoek in dient om uw gegevens te verwijderen.
 • Voor uw persoonsgegevens die wij verwerken voor marketingdoeleinden, het verwerven van opdrachten, relatiebeheer en gepersonaliseerde content hanteren wij een standaard bewaartermijn van een jaar na het beëindigen van het contact of de relatie.
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden twee maanden na het beëindigen van de procedure verwijderd, tenzij met u andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over opname in een bestand.

U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Rechten’.

8      Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger van onze website kunt gebruik maken en tijd bespaart. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons die verwijzen naar onze pagina’s op sociale netwerken zoals LinkedIn, YouTube en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Google en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst in het geheugen van uw apparaat. Lokaal68 daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze ondernemingen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze ondernemingen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

9      Rechten

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden. Het recht op inzage omvat: informatie dat Lokaal68 uw persoonsgegevens gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel, aan wie gegevens zijn verstrekt en de herkomst ervan (indien bekend).

Recht op het corrigeren van de verzamelde persoonsgegevens

U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op correctie houdt in dat u Lokaal68 mag vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid

Als het voor Lokaal68 niet meer noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren of verwerken, kunt u vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens (of dat beperken) of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

Recht op dataportabiliteit

U kunt ons verzoeken om uw -bij ons bekende- gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Lokaal68 (en niet op andere verwerkingsgronden) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Lokaal68 bij voorkeur in eerste instantie bij de organisatie zelf of anders bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten dan kunt u per e-mail contact opnemen (info@ynno.com). Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te zenden. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

10        Veiligheid

Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Lokaal68 behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

0

Start typing and press Enter to search